Çalışma Konuları ve Hizmetler

Dernek, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

4.1) Türkiye’de Geleneksel Sanatların gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.

4.2) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere şubeler ve temsilcilikler açmak. Bu doğrultuda kişi ve kuruluşları görevlendirmek.

4.3) Eğitim amacıyla kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak. Düzenlenen etkinliklerden dernek yararına gelir elde etmek.

4.4) Geleneksel Sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçılar arasında düzenli iletişimi sağlamak, sanatçı yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Geleneksel Sanatlar bilincinin oluşması için çeşitli kurs, sergi ve seminerler düzenleyerek, dernek yararına gelir elde etmek.

4.5) Tanıtım amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında Dernekler Kanunu’nda öngörülen yetkili mercilerin izni ile sergiler açmak; yenileme, düzenleme çalışmalarında bulunmak; kongre, konferans, panel, gezi, vb etkinlikler düzenlemek ve/veya düzenlenen etkinliklere katılmak. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak sergiler ve müzeler için danışmanlık yapmak.

4.6) Geleneksel Sanatların diğer sanat dallarıyla ve paralel disiplinlerle olan ilişkilerini, gerek teorik gerekse uygulama zemininde, çağdaş sanat ve bilim anlayışına uygun olarak pekiştirmek. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kültür sanat alışverişinin gelişmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katkıda bulunmak.

4.7) Geleneksel sanatlar anlayışına uygun olarak Geleneksel Sanatların içinde barındırdığı dallar için çalışma grupları düzenlemek.

4.8) Ülkemiz sanatçıları ile yabancı sanatçılar arasında iş birliklerinin kurulmasına  önayak olmak. Yetkili mercilerin izniyle Türkiye sanat birikim ve etkinliklerinin yurt dışında tanıtılmasını olanak tanıyacak, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kültür sanat alışverişinin gelişmesini sağlayacak etkinliklere katkıda bulunmak.

4.9) Dernek yararına temsil, konser ve balo gibi eğlenceler ile geziler düzenlemek.  Bu yoldan elde edilecek bağışlarla Geleneksel Sanatlar ile ilgili çalışmalara kaynak sağlamak.

4.10) Amaçlara uygun çalışmaları yürütebilmek için gerekli malları, gayrimenkulleri edinmek, personelin istihdamını sağlamak.

4.11) Üyeler arasındaki sürekli iletişimi kurmak için duyuru, dergi, bülten, internet faaliyetleri, vb. görsel-işitsel-dijital yayınlar yapmak.

4.12) Dernekler Kanunu’nda belirtilen yetkili mercilerin izni alınarak yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş benzer dernekler ve sair kurumlar ile dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik iş birliğinde bulunmak.

4.13) Gerekirse ve talep edildiği takdirde resmi kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Dernek alanına giren konular ile ilgili standartların oluşmasında yardımcı olmak, ilgili yasa, yönetmelik ve şartnamelere öneriler getirmek.

4.14) İlgi alanına giren konularda kamuoyuna doğru bilgileri aktararak, bu konuda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek. Bu doğrultuda basın toplantısı düzenleme, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılma, sosyal medyayı kullanma, tanıtım amaçlı reklam yayınlatma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

4.15) Dernek çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla aidat ve bağış toplamak, mal edinmek ve bu mallardan gelir elde etmek.

4.16) Sanatta yeni fikirlerin desteklenip geliştirilmesi, rekabet ile kalitenin artırılması amacıyla yetkili ve yetkin kişi ve kuruluşlar nezdinde ödüllü ve/veya ödülsüz yarışmalar tertip etmek ve düzenlenen benzeri yarışmalara katılmak.

4.17) Somut ve somut olmayan kültür mirasının korunması, sürdürülebilirliği çerçevesinde UNESCO çalışmalarını desteklemek. Bu konuda ilgili resmi makamlara danışmanlık vermek. Bu amaçla envanter olma özelliği taşıyan, alana özgü projeler üretmek ve uygulamak.

4.18) Medeniyet bilinci ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı noktasında kamu yararı sağlayan bilimsel ve eğitsel faaliyetler planlamak ve bunları yürütmek.

4.19) Dernek kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlenerek her 3 yılda bir güncellemek.

4.20) Dernek hiçbir şekilde siyaset ile uğraşmaz ve siyasi faaliyette bulunmaz.